Wie zijn we

Wij zijn Kindcentrum Wereldwijs uit Drunen.

Ons website-adres is: https://wereldwijsdrunen.nl.

Basisschool Wereldwijs, gevestigd aan de Beukstraat 13 te Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Basisschool Wereldwijs 

Beukstraat 13 

5151 ZK Drunen 

info@wereldwijsdrunen.nl www.wereldwijsdrunen.nl

De  Functionaris Gegevensbescherming (FG) is te bereiken via officemanager@scalascholen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Basisschool Wereldwijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat deze school onderdeel uitmaakt van Scala scholen).
 • Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wereldwijsdrunen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Basisschool Wereldwijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wereldwijs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Basisschool Wereldwijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bs Wereldwijs) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Basisschool Wereldwijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Basisschool Wereldwijs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen. Om de informatie te anonimiseren wordt het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd. Verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google diensten of andere partijen. Basisschool Wereldwijs heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

  Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bs Wereldwijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wereldwijsdrunen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Basisschool Wereldwijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Basisschool Wereldwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie: info@wereldwijsdrunen.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Privacy toelichting voor ouders                                                                                    

Verwerkingsverantwoordelijke: de heer H. van der Pas, directeur-bestuurder Stichting Scala
Functionaris Gegevensbescherming : mevrouw R. van Helvert via Officemanager@scalascholen.nl

Stichting Scala heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat doel te bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen vast te leggen en op andere manieren te verwerken. Stichting Scala vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en neemt haar verantwoordelijkheid hierin. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de gegevens van uw kind omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind? 

Stichting Scala verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerresultaten bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en de leerplichtambtenaar.

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met u en uw kind hebben of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. In sommige gevallen verwerken wij gegevens omdat wij het belangrijk en gerechtvaardigd vinden om dat te doen. Wij maken daarbij altijd een afweging tussen ons belang en het belang en de privacy van uw kind. U mag hier bezwaar tegen maken. We gaan hier dan graag met u over in gesprek.

In de overige gevallen zullen wij u toestemming vragen om gegevens van uw kind te verwerken. Uw toestemming kunt u op elk moment intrekken of alsnog geven.

Welke gegevens verwerken wij van uw kind? 

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u (ouders/ verzorgers) hebben gekregen. Voorbeelden zijn naam, adres en geboortedatum. Wij hebben deze gegevens nodig om uw kind onderwijs te geven en onze verplichtingen na te komen. Verderop in deze toelichting staat welke gegevens wij van uw kind verwerken.

Op uw verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit doen wij alleen als deze gegevens nodig zijn en om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind? 

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Wij delen gegevens van uw kind met de ouderverenging of oudercommissie van onze school. Zij gebruiken deze gegevens voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school.

In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts, het samenwerkingsverband voor speciaal onderwijs en de accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan digitale leermiddelen om leerlingen in de les te ondersteunen of een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Scala. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin we vastleggen welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. De gegevens van uw kind worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben, kunnen bij de gegevens.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij sluiten ons aan bij de bewaartermijnen zoals die in het primair onderwijs gelden en aan de bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar? 

Als ouders en verzorgers heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Zo kunt u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting Scala. U heeft het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

Stichting Scala zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij de directeur van de school of bij onze Functionaris Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens: 

Categorie 

Toelichting  

1. Contactgegevens

1a: naam, voornaam, e-mail

1b: geboortedatum, geslacht;

1c: overige gegevens te weten:

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen. 

2. Leerlingnummer

Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1. 

3. Nationaliteit en geboorteplaats

 

4. Ouders/ verzorgers

Contact gegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres). 

5. Medische gegevens

Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen. 

6. Godsdienst

Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs. 

7. Leerresultaten, voortgang

Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde leerresultaten te weten:

 • toetsresultaten
 • begeleiding leerling
 • klas, leerjaar 

8. Onderwijsorganisatie

Gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen.  

9. Financiën

Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van financiële ouderbijdragen (o.a. bankrekeningnummer ouders). 

10. Beeldmateriaal

Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school (op basis van toestemming);
pasfoto in het leerlingdossier voor identificatiedoeleinden (geen toestemming nodig). 

11. Leerkracht/ intern begeleider

Gegevens van leerkrachten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van onderwijs. 

12. BSN (PGN)

In het onderwijs heet het BSN het PersoonsGebonden Nummer (PGN) of Onderwijsnummer. Het PGN is hetzelfde als het BSN. Scholen zijn

verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. 

13. Keten-ID

Unieke iD voor gebruik van digitale leermiddelen. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. 

14. Overige gegevens

Andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wet. Deze gegevens zullen apart vermeld en toegelicht worden. 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Wij gebruiken Google Analytics om meer te leren over de bezoekersstromen op onze site.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.