Informatie overblijven op Basisschool Wereldwijs

LET OP! Vanwege de aanpassingen door de coronacrisis lunchen alle kinderen met de leerkracht op school.

Welke Dagen:

Overblijven kan op maandag, dinsdag en donderdag.

Kosten:

Men kan gebruik maken van de zogenaamde strippenkaart. De 10-strippenkaart kost € 20,00 en het kind kan hiervoor 10 keer overblijven. De kosten zijn € 2,00 per keer. Er is ook een 25-strippenkaart verkrijgbaar, deze kost 45 euro. Indien u een nieuwe kaart wenst voor het overblijven, dan graag het geld overmaken op bankrekeningnummer NL72RBRB0919525466 onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Als uw kind incidenteel overblijft, kost het €2,50 per keer overblijven.

De strippenkaart wordt elke keer wanneer het kind overblijft geparafeerd door de overblijfcoördinator.

Staat er nog 1 strip op de kaart dan krijgt het kind een briefje mee naar huis dat er voor een volgende keer een nieuwe strippenkaart aangeschaft dient te worden. De volle overblijfkaart wordt aan het kind mee naar huis gegeven zodat u, indien nodig, de afgeschreven strippen kunt controleren.

Hoe opgeven:

In de aula hangt de zgn. overblijfkalender. De ‘vaste’ overblijfkinderen staan hier al op vermeld. Mocht uw kind op een bepaalde dag over moeten blijven, noteer dan zijn/haar voornaam en achternaam en de groep op de kalender. De overblijfmedewerkers  weten dan hoeveel kinderen zij die middag kunnen verwachten en indien nodig een extra medewerker inschakelen. Graag ook doorgeven aan de leerkracht, zodat deze ook op de hoogte is. Mocht u uw kind op willen geven als ‘vaste’ overblijver op 1 of meerdere dagen, vul dan het onderstaande aanmeldingsformulier in. Hierin staan ook de overblijfregels. Deze dient u ingevuld en ondertekend, te retourneren naar Jacqueline Cronenberghs. (Mailadres vindt u onderaan deze pagina)

Aanmeldingsformulier Overblijven

Afmelden:

Ieder nieuw schooljaar is het noodzakelijk om uw kind opnieuw aan te melden d.m.v. een nieuw aanmeldingsformulier met daarop de belangrijkste gegevens van uw kind die tijdens het overblijven van belang zijn. We denken dan aan eventuele medicijnen, diëten en bijv. een noodadres/noodtelefoonnummer.

Staat uw kind op de overblijfkalender en komt hij/zij niet, zorg dan dat zijn/haar naam wordt doorgestreept. Bij ziekmelding ook graag doorgeven dat uw kind over zou blijven. De overblijfmedewerkers rekenen namelijk op uw kind en kan dus ook niet op uitspraken van het kind zelf afgaan als bijvoorbeeld  “ik hoef vandaag niet over te blijven”. Mocht het toch regelmatig voorkomen dat een overblijver niet is doorgestreept op de kalender of afgemeld door de ouders dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het overblijven toch in rekening te brengen.

Eten en drinken:

U dient zelf te zorgen voor de maaltijd van uw kind. Wij zien erop toe dat uw kind drinkt en minimaal 1 boterham opeet, tenzij met de ouders anders is afgesproken. Graag de bekers en broodtrommels voorzien van de naam van uw kind.De bekers en broodtrommels mogen in de overblijfruimte in de koelkast worden gezet voor aanvang schooltijd. Een klein snoepje/koekje na het eten is toegestaan.

Regels:

Zowel voor de kinderen als de ouders zijn er een aantal regels.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van bijzonderheden omtrent uw kind. Als wij van bepaalde situaties niet op de hoogte zijn, kunnen wij er ook geen rekening mee houden.
 • Ouders en verzorgers dienen bereikbaar te zijn, voor het geval zich een calamiteit voordoet.
 • Als een kind tijdens het overblijven afwezig blijkt te zijn en niet afgemeld, wordt zo snel mogelijk telefonisch contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). We verwachten van u dat u op tijd betaalt voor het overblijven. Bij wanbetaling schakelen wij de schoolleiding in. De kinderen zijn op de hoogte van de afspraken. Bij regelmatig wangedrag zal de schoolleiding u hiervan in kennis stellen. Wij kunnen dan besluiten om het kind de toegang te weigeren.

Afspraken voor kinderen:

 • Op school hebben we regels, deze gelden ook voor het overblijven.
 • Bij binnenkomst ga je je melden bij de overblijfmedewerker.
 • We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten. Tassen zetten    we op de grond.
 • Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn spullen/eten komt, met andermans spullen/eten haal je dus geen geintjes uit.
 • Er wordt eerst gegeten en dan pas gesnoept ( niet teveel snoep en geen lollies).
 • Na het eten ruimen we zelf onze spullen op.
 • Als iemand naar het toilet moet, wordt dit eerst bij de overblijfmedewerker(s) gemeld.
 • Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er rustig gelopen in de gang, dus rennen en gillen doen we niet en we komen niet in de leslokalen.
 • Wees voorzichtig met de spelmaterialen, dan hebben we er met z’n allen veel meer plezier van.
 • Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolterrein blijft.
 • Spelen is leuk, maar we ruimen natuurlijk eerst op voordat we iets anders gaan doen.
 • Jij vindt het vast niet leuk om een grote mond te krijgen. De overblijfmedewerkers vinden dat ook niet prettig. Daarom willen we van niemand een grote mond horen.
 • Onderling ruziemaken of iemand buitensluiten doen we niet. Als er iets is, ga je naar een van de overblijfmedewerkers.
 • Er mag buiten met de bal worden gespeeld, maar als de bal op de gymzaal belandt, mag je  de bal er niet afhalen. Dit is voor je eigen veiligheid. Wel even melden dat de bal erop ligt bij een van de overblijfmedewerkers.

Wij vragen u vriendelijk om deze afspraken met uw kind(eren) door te nemen.

Contactpersonen voor het overblijven:

De eindverantwoording voor een goede gang van zaken tijdens het overblijven, ligt bij de schoolleiding. Voor de dagelijkse verantwoording is een coördinator aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling, voor voldoende overblijfmedewerkers  en de informatie naar de ouders, schoolleiding, leerkrachten en Medezeggenschaps Raad.

Alle belangrijke beslissingen worden uiteindelijk door de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad genomen.

De overblijfcoördinator legt verantwoording af aan de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad.

Mocht u vragen en/of suggesties hebben over het overblijven?

Loop gerust een keer binnen of neem contact op met:

Jacqueline Cronenberghs
Overblijfcoördinator basisschool Wereldwijs
0416-383779 of jacqueline.cronenberghs@scalascholen.nl

[sdm_download id=”6652″ fancy=”1″ color=”blue”]