Medezeggenschapsraad

Sinds 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in het onderwijs actief. Op 23 september 1992 is er een nieuwe wet voor de medezeggenschap (WMO) van kracht geworden. Dze wet houdt in dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR is bedoeld om de belangen van de school zo goed mogelijk te behartigen en daarmee een wettelijk recht van inspraak of instemming te geven aan ouders en teamleden bij beleidszaken. De bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement. In dit reglement staat geregeld wanneer: de MR mag adviseren, de MR instemming moet verlenen en dat het bestuur uitsluitend beslist. Derhalve heeft de MR het recht om over alle schoolaangelegenheden te spreken en desgewenst aan het bestuur voorstellen te doen over alle zaken die de school aangaan. Eén van de belangrijkste taken van de MR is het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Te bespreken onderwerpen in de MR zijn bv.: schoolwerkplan, inkrimping en uitbreiding van de school, activiteitenplan, formatieplan, vakantierooster en schoolorganisatie. De MR op onze school bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij een bepaalde zaakbehandeling een besloten vergadering behoeft. De volledige notulen zijn in te zien in de MR map. Deze vindt u in de hal bij de bovenbouw ingang.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de gewone medezeggenschapsraad per school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dit is een overkoepelende raad waarin vertegenwoordigers zitten van de scholen die onder het bestuur vallen van SCALA. Deze raad bespreekt situaties en voorstellen van het bestuur die schooloverstijgend zijn. De bestuurskracht van het schoolbestuur wordt hiermee versterkt, doordat het bestuur niet meer aan alle afzonderlijke medezeggenschapsraden instemming of advies hoeft te vragen over zaken die voor alle scholen dezelfde gevolgen hebben. Bij de instelling van de GMR is vastgesteld welke bevoegdheden er worden overgedragen van de MR naar de GMR.

Medezeggenschapsraad Wereldwijs

De MR is een soort ondernemingsraad, waarin ouders en leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. In het MR-reglement staan de taken en bevoegdheden van de MR beschreven. Dit reglement vindt u op de website van de school.

Leden van de MR voor het schooljaar 2020/2021 zijn:

OudergeledingPersoneelsgeleding
Melanie van der Ven
Claire Janssen – van Campen
Simone BoelenRoland Oerlemans

De MR is te bereiken op mr@wereldwijsdrunen.nl.